Scope cycling
Garantie

I.Beperkte garantie van 3 jaar

Scope Cycling (hierna “Scope” genoemd) biedt haar klanten een beperkte garantie van 3 jaar op Scope-producten (hierna “producten” genoemd) die zijn gekocht bij Scope of een officiële Scope-dealer.

Scope garandeert dat alle nieuwe producten vrij zijn van fabricage- of materiaalfouten (hierna “defecten” genoemd) gedurende de eerste drie jaar vanaf de datum waarop het product door de consument is gekocht in de online winkel van Scope Cycling of bij een geregistreerde Scope Cycling-dealer ( hierna te noemen “garantieperiode”).

De garantie geldt voor de oorspronkelijke koper van het product en is niet overdraagbaar.

Binnen 30 werkdagen na aankoop dient de consument het product hier te registreren op om deze garantie te activeren. Alleen defecten geïdentificeerd en gemeld aan Scope of een geregistreerde Scope Dealer binnen de bovengenoemde garantieperiode zijn geldig.

Deze garantie is alleen geldig in landen waar het product is gekocht, aangezien Scope de bedoeling heeft gehad dat het product in dat land te koop wordt aangeboden.

Deze garantie is een aanvulling op en is niet beperkt tot de wettelijke bepalingen van het land waar het product is verkocht.

De garantieperiode wordt niet verlengd, vernieuwd of anderszins beïnvloed door latere wederverkoop, reparatie of vervanging van het product, voor zover toegestaan ​​door de wettelijke bepalingen.

Producten of onderdelen die onder garantie zijn vervangen door Scope of een geregistreerde Scope-dealer, krijgen echter een nieuwe garantieperiode van drie jaar.

 

II. Voorwaarden en beperkingen

 

De garantie dekt niet:

 • Slijtageonderdelen: remblokken, velglint, vrije naaf, velgremoppervlak, pallen, veren, lagers en decoratie.
 • Schade veroorzaakt door het monteren en monteren van onderdelen die niet geschikt zijn voor het product.
 • Schade veroorzaakt door een onjuiste montage of montage van het product.
 • Defecten of schade veroorzaakt door onjuist gebruik of slecht onderhoud.
 • Schade als gevolg van aanpassingen aan het Product.
 • Iedere impact veroorzaakt door scherpe voorwerpen, als gevolg van torsie, compressie, een val, een abnormale impact of andere acties die buiten redelijke controle van Scope vallen.

 

Garantie vervalt in het geval:

 • Het product is aangepast of gerepareerd door een andere persoon of entiteit dan de vertegenwoordiger van Scope in het betreffende land.
 • Het product is gerepareerd met niet-geautoriseerde reserveonderdelen.
 • Het serienummer van het product is verwijderd, verwijderd, gewijzigd of onleesbaar gemaakt.
 • Er worden andere specifieke remblokken gebruikt dan de Scope-remblokken.
 • De beperkte garantie is niet van toepassing op gesponsorde producten.

III. Afdwingen van garantie

Scope of een geregistreerde Scope-dealer zal het product gratis repareren of vervangen. Voor alle garantieclaims moet de consument het product en het aankoopbewijs overleggen aan Scope of de geregistreerde Scope-dealer.

Om ons in staat te stellen je product zo snel en goed mogelijk te onderhouden, verzoeken wij je alle accessoires te verwijderen, inclusief banden, binnenbanden, velglint, cassettes, spiesen, computermagneten, enz. Als je deze items niet verwijdert, niet verantwoordelijk als ze verloren of beschadigd zijn, en moeten kosten in rekening brengen voor het verwijderen ervan.

De kosten voor een eventuele verzending naar de dealer of Scope en de daarbij behorende transportverzekering zijn voor rekening van de consument.

IV. Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid

Voor zover maximaal toegestaan door de lokale wetgeving, met uitzondering van de verplichtingen die specifiek zijn uiteengezet in deze garantieverklaring, zijn Scope of de leveringen van derden in geen geval aansprakelijk voor directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot verlies van verwachte voordelen, verlies van gebruik, verlies van inkomsten, kosten van vervangende apparatuur of faciliteiten, claims van derden, schade aan eigendommen als gevolg van de aankoop of het gebruik van het product als gevolg van de schending van de garantie, schending van contract, nalatigheid, strikte onrechtmatige daad of enige juridische of billijke theorie, zelfs als Scope op de hoogte was van de waarschijnlijkheid van dergelijke schade.

Scope is niet aansprakelijk voor enige vertraging in de garantieservice.